blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Appelscha
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden

Er zijn administratiekantoren gevonden in Appelscha Administratiekantoren

Administratie & Adviesburo Alert
Vaart Zuidzijde 141
8426AM  APPELSCHA
0516-432190

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Appelscha Antiekwinkels

Diligentia Antiek V.O.F.
Vaart Zuidzijde 87
8426AH  APPELSCHA
0516-431305

Er zijn apotheken gevonden in Appelscha Apotheken

Drie Stellingen
Vaart Zuidzijde 60
8426AG  APPELSCHA
0516-432722

Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Appelscha Assurantietussenpersonen

Best, Raadgever FinanciŽle Diensten
Bruggelaan 28
8426BE  APPELSCHA
0516-430711

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Appelscha Automatiseringsbureaus

Incquest B.V.
Van Emstweg 8
8426BV  APPELSCHA
0516-568700

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Appelscha Autoreparateurs

Hessels
Vaart Noordzijde 9
8426AN  APPELSCHA
0516-431361

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in Appelscha Banken

Rabobank Appelscha
Van Emstweg 8A
8426BV  APPELSCHA
0516-438343

Er zijn basisscholen gevonden in Appelscha Basisscholen

Openbare Basisschool Appelscha Boven
Vaart Zuidzijde 120
8426AK  APPELSCHA
0516-431377

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Appelscha Belastingadviseurs

Nettax B.V.
Kerkeveen 10
8426JJ  APPELSCHA
0516-433652

Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Appelscha Bloemisten

Roosmaron
Vaart Zuidzijde 73
8426AG  APPELSCHA
0516-433931

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Appelscha Bouwmarkten

Wijnmaalen
Alle Wijtzesweg 43
8426CT  APPELSCHA
0516-432981

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Appelscha Bouwspecialisten

MH Styling
Smidslaantje 39
8426DB  APPELSCHA
0516-433033

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Appelscha Cafes

Nieuwe Fust
Vaart Zuidzijde 83
8426AH  APPELSCHA

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden

Er zijn dansscholen gevonden in Appelscha Dansscholen

Country & Western Dansschool Bulls Eye
Bruggelaan 38
8426BG  APPELSCHA
0516-430778

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Appelscha Dierenwinkels

Mulder Dier & Tuin
Vaart Noordzijde 13
8426AN  APPELSCHA
0516430602

Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Appelscha Economisch-adviesbureaus

Financieel Advies Bureau Meester h.o.d.n. Fusion Advies
Smidslaantje 42
8426DE  APPELSCHA
0516-433567

Er zijn fietswinkels gevonden in Appelscha Fietswinkels

Rikus Kramer Fietsservice
Boerestreek 12
8426BP  APPELSCHA
0516-431607

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Appelscha Fotografen

Wim Oosterloo
Bosweer 15
8426CK  APPELSCHA
0516-432536

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden

Er zijn glazenwassers gevonden in Appelscha Glazenwassers

Gerrits
Wiltingerweg 26
8426DN  APPELSCHA

Er zijn goederenvervoer gevonden in Appelscha Goederenvervoer

Hengst Internationaal Transport
Anne Vondelingstraat 52
8426LA  APPELSCHA
0516-521587

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Appelscha Hotelrestaurants

Instap
Van Emstweg 85
8426BT  APPELSCHA
0516-433309

Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Appelscha Interieurbouwers

Houtbescherming De Jong
Wiltingerweg 8
8426DN  APPELSCHA
0516-433228

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Appelscha Kampeerterreinen

Alkenhaer
Alkenhaer 1
8426EP  APPELSCHA
0516-432600

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Appelscha Klusbedrijven

Harm van der Horn Klus- en Montagebedrijf
Vaart Zuidzijde 125
8426AL  APPELSCHA
0516-432973

Er zijn koeriers gevonden in Appelscha Koeriers

Mas Koeriersdienst
Bruggelaan 42
8426BG  APPELSCHA
0516-431380

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Appelscha Lasbedrijven

Veen
Industrieweg 7
8426AA  APPELSCHA
0516-433371

Er zijn loodgieters gevonden in Appelscha Loodgieters

Rozenberg Loodgietersbedrijf
Industrieweg 14
8426AB  APPELSCHA
0516-430611

Er zijn makelaars gevonden in Appelscha Makelaars

Zekeurhuis
Joustrastraat 26
8426LG  Appelscha
0516-430150

Er zijn maneges gevonden in Appelscha Maneges

Manege Appelscha
Boerestreek 12A
8426BP  APPELSCHA
0516-432779

Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Appelscha Metselaars

Dijkstra
Oosterse Es 51
8426EL  APPELSCHA
0516-431150

Er zijn meubelmakers gevonden in Appelscha Meubelmakers

MH Styling
Smidslaantje 39
8426DB  APPELSCHA
0516-433033

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Appelscha Meubelstoffeerders

Jongedijk
Vaart Noordzijde 63
8426AS  APPELSCHA
0516-432245

Er zijn meubelzaken gevonden in Appelscha Meubelzaken

Heliant
Oude Willem 2
8426SM  APPELSCHA
0516-433292

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Appelscha Opinieonderzoekers

MH Styling
Smidslaantje 39
8426DB  APPELSCHA
0516-433033

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Appelscha Organisatie-adviesbureaus

Boog Personeelsdiensten
Vaart Zuidzijde 113
8426AK  APPELSCHA
0516-430231

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Appelscha Participatiemaatschappijen

Hatzmann Holding B.V.
Vaart Zuidzijde 99
8426AJ  APPELSCHA
0516-431350

Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden

Er zijn pensions gevonden in Appelscha Pensions

Herberg Het Volle Leven
Oude Willem 5
8426SM  APPELSCHA
0516-430091

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Appelscha Postorderbedrijven

KS-Parts
Bruggelaan 76
8426BH  APPELSCHA

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Appelscha Projectontwikkelaars

Dijkstra-Louwes B.V.
Van Emstplein 59
8426BX  APPELSCHA
0516-432009

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Appelscha Reclamebureaus

Mulder Reclame
Boslaan 2
8426EH  APPELSCHA
0516-431542

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Appelscha Reisbemiddelaars

Hiemstra Appelscha Exploitatie B.V.
Bruggelaan 64
8426BH  APPELSCHA
0516-433900

Er zijn reisorganisaties gevonden in Appelscha Reisorganisaties

AH Travel
Bruggelaan 64
8426BH  APPELSCHA
0516-433900

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Appelscha Religieuze-organisaties

Oase
De Valouwe 85
8426EX  APPELSCHA

Er zijn rijscholen gevonden in Appelscha Rijscholen

Bijmholt
Lyclamastraat 3
8426EE  APPELSCHA
0516-431604

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Appelscha Schilders

Geertsma
Drentseweg 2
8426ER  APPELSCHA
0516-433151

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Appelscha Sociaal-cultureel-werk

ter Bevordering van Culturele Doeleinden
Anne Vondelingstraat 67
8426LC  APPELSCHA

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Appelscha Software-producenten

Obis (Ontwerp & Bouw van Info. Systemen)
Anne Vondelingstraat 65
8426LC  APPELSCHA
0512-547664

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Appelscha Stedebouwkundig-adviesbureaus

Sela Tuinontwerp & Adviesbureau Ingrid Cornelisse
De Bult 3
8426SK  APPELSCHA
0516-514992

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Appelscha Stukadoren

Hofstra Stuc.
Wester Es 7
8426BJ  APPELSCHA
0516-432085

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden

Er zijn tandartsen gevonden in Appelscha Tandartsen

Mastebroek B.V.
Van Emstplein 4
8426BX  APPELSCHA
0516-431405

Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Appelscha Tegelzetters

Drenth Tegelzetbedrijf
Tolhekslaan 4A
8426EV  APPELSCHA
0516-431466

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Appelscha Timmermannen

Nota
Boslaan 14
8426EH  APPELSCHA
0516-432882

Er zijn transporteurs gevonden in Appelscha Transporteurs

Jawadi
Van Emstweg 45
8426BS  APPELSCHA
0516-432809

Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Appelscha Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten
Vaart Zuidzijde 49C
8426AE  APPELSCHA

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Appelscha Uitzendbureaus

HB Contracting B.V.
Vaart Noordzijde 128
8426AZ  APPELSCHA
0516-431397

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Appelscha Vakantiehuizen

Nijsingh
Tilgrupsweg 5
8426SN  APPELSCHA
0516-431201

Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Appelscha Webdesigners

Exigo B.V.
Kerkeveen 10
8426JJ  APPELSCHA
0516-433293

Er zijn webhosting gevonden in Appelscha Webhosting

Appelscha Online
Van Emstplein 45
8426BX  APPELSCHA

Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Appelscha Zitmeubel-makers

MH Styling
Smidslaantje 39
8426DB  APPELSCHA
0516-433033

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid